Privacybeleid

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe we met de gegevens omgaan. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Benutbare Mogelijkheden. Uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Benutbare Mogelijkheden verzamelt persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt. Wanneer u bijvoorbeeld het contactformulier op onze website heeft ingevuld, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen of vragen te beantwoorden.

Doeleinden

Benutbare Mogelijkheden verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden.

 • Het bevorderen van de re-integratie van geheel of gedeeltelijk zieke en of arbeidsongeschikte betrokkene die in dienst van een opdrachtgever zijn uitgevallen binnen de organisatie van opdrachtgever dan wel een andere organisatie.
 • Het komen tot arbeidsparticipatie van betrokkene die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie.
 • De beoordeling van de geschiktheid van een betrokkene voor het verrichten van werkzaamheden bij de eigen en of andere nieuwe werkgever aan de hand van criteria zoals genoten opleiding, opgedane werkervaring, vastgestelde beperkingen en voorkeur voor bepaalde werkzaamheden.
 • Het begeleiden in de terugkeer naar de eigen werkplek en de oude functie bij eigen werkgever, tevens opdrachtgever, al dan niet in aangepaste vorm.
 • Het begeleiden naar passende werkzaamheden anders dan eigen werkzaamheden binnen de organisatie van de eigen werkgever/opdrachtgever.
 • Het begeleiden naar passende duurzame arbeid bij een nieuwe werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst;
 • Het vanuit een uitkeringssituatie begeleiden van klant naar passende arbeid bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht voor de duur van minimaal 6 maanden, of een vorm van gesubsidieerde arbeid of andere vorm van participatie al naar gelang de afspraken met opdrachtgever.
 • De administratieve afhandeling rond bovengenoemde punten, waaronder rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, waarvoor wij vooraf toestemming vragen.
 • Het doorgeven van e-mailadressen voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek in het kader van keurmerk Blik op Werk. Wij vragen vooraf toestemming hiervoor.
 • Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Bewaartermijnen

Benutbare Mogelijkheden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn van de persoonsgegevens twee jaar na afronding van de dienstverlening.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Benutbare Mogelijkheden hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Melding van datalekken

Benutbare Mogelijkheden dient alle gegevensinbreuken te registeren en te documenteren. In geval van een datalek moeten wij deze voorleggen aan de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben een intern protocol voor de melding van datalekken dat voldoet aan de eisen van de AVG.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten ten aanzien van gegevensverwerking

 • Recht op informatie
 • Inzage- en verwijderingsrecht
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op afscherming, aanvulling en correctie van persoonsgegevens
 • Recht op verzet

U kunt contact met ons opnemen om de door Benutbare Mogelijkheden over u verzamelde persoonsgegevens te kunnen inzien, wijzigen of laten verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@benutbaremogelijkheden.nl. Wij controleren uw identiteit alvorens wij de gegevens met u delen.

Wat u nog meer dient te weten

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op. Tevens willen wij u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. Privacybeleid Benutbare Mogelijkheden, 1 juni 2022